ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Επιχειρηματικός Τομέας Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνος για να συμβουλεύσει, να εκτελέσει διερευνητικές μελέτες και να συμμετάσχει στην έρευνα Περιβάλλοντος.

Η ισχύς αυτού του Τομέα προέρχεται από τη συνεργασία του με Εθνικά και Διεθνή Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα εξής:

MARINE SCIENCE RESEARCH CENTRE, State University of New York, USA - CENTRE OF OCEANOGRAPHY & CLIMATOLOGY, INSTITUTE OF BIOGOECHEMISTRY AND CHEMICAL OCEANOGRAPHY, University of Hamburg, Germany - MAX-PLANK INSTITUTE FOR MARINE MICROBIOLOGY, LIMNOLOGY AND METEOROLOGY, Germany - INSTITUTE OF ECOLOGY, Bulgarian Academy of Science, Bulgaria - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, BRITISH AEROSPACE / ROYAL ORDNANCE / ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP.

Οι δραστηριότητες του Τομέα αυτού κατά τμήματα περιλαμβάνουν :

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 • Χωροταξικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός.
 • Διαχείριση Υδάτινων Πόρων.
 • Διερεύνηση για Πόσιμα Υδατα, Μονάδες Εμφιάλωσης.
 • Επεξεργασία Ποσίμων Υδάτων.
 • Επεξεργασία Αποβλήτων (Στερεά, Υγρά και Αέρια).
 • Διαχείριση Στερεών/Υγρών Αποβλήτων, περιλαμβανομένων και των Τοξικών Αποβλήτων.
 • Ανακύκλωση Λυμάτων : Βιοενέργεια, Λιπασματοποίηση.
 • Βελτίωση Ποιότητας και Αποκατάσταση Υδάτων και Εδαφών.

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

 • Περιφερειακή και Χωρική Οικολογική Ανάλυση.
 • Διαχείριση Οικοσυστημάτων.
 • Παρακολούθηση και Εκτίμηση ποιότητας Οικοσυστημάτων.
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Εκτίμηση Κινδύνου.
 • Σχεδιασμός Μονάδων Επεξεργασίας Υδάτων και Αποβλήτων - Βελτιστοποίηση Διεργασιών Υπαρχόντων Μονάδων.
 • Μείωση Βιομηχανικών Στερεών, Υγρών και Αερίων Καταλοίπων και Ρύπων.
 • Ανακύκλωση Αποβλήτων και Υδάτων.
 • Αποκατάσταση Περιβάλλοντος : Νερά και Εδάφη.
 • Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Ερευνες.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ανάλυση Οικοσυστημάτων:

 • Προέλευση Στοιχείων στο Νερό και στο Εδαφος
 • Ανάπτυξη Μοντέλων για τον Ποσοτικό Προσδιορισμό της Ανθρωπογεννούς Προέλευσης Στοιχείων σε Φυσικά Νερά.