ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ο Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη Εξειδικευμένου Λογισμικού, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκτελόντας έρευνα στον τομέα αυτό.

Αναγνωρίζοντας την αλλαγή εστιασμού από την υπολογιστική προσομοίωση της γνώσης στην αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, οι δραστηριότητες της INTRATECH στην Ερευνα και Τεχνολογία επικεντρώνονται στη σχεδίαση και ανάπτυξη δυναμικών πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν την ολοκλήρωση χρήστη/συστήματος. Το σύστημα - αντί να αποτελεί ένα υποκατάστατο - βοηθά την δημιουργικότητα του χρήστη διασυνδέοντας διάφορες τεχνικές όπως υπερμέσα, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, πολυμέσα και μηχανισμούς αυτοοργάνωσης της πληροφορίας.

Ειδική προσοχή δίνεται στη σχεδίαση του διασυνδετικού λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες απαιτήσεις που εκπηγάζουν από την Εργονομία, την Cognitive Science και τα διασυνδετικά των επομένων γεννεών.

Βασισμένη στα προαναφερθέντα, και στα πλαίσια των προσπαθειών της για την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα των Υπερμέσων/Πολυμέσων, η INTRATECH σε συνεργασία με Εθνικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα Ερευνών εξειδικεύεται στην ανάπτυξη των ακολούθων:

  • Ηλεκτρονικές Εκδόσεις (Electronic Publishing).
  • Συστήματα Υπερμέσων.
  • Πληροφοριακά Συστήματα Πολυμέσων.
  • Ευφυή Διασυνδετικά.
  • Συστήματα Επεξεργασίας της Φυσικής Γλώσσας.

 

Με τις πληροφορίες και τις γνώσεις που αποκτώνται μέσω εντατικής έρευνας, παρέχονται τεχνικές συμβουλές για:

  • Εκτίμηση Τεχνολογιών και Προϊόντων.
  • Μελέτες Σκοπιμότητας.
  • Εκπαίδευση Προσωπικού.
  • Τεχνική Υποστήριξη για την Εισαγωγή Καινοτόμων Τεχνολογιών.

 

Αυτές οι Υπηρεσίες, μαζί με τη Μεταφορά Τεχνολογίας από Διεθνή Ινστιτούτα υψηλής Εξειδίκευσης, επιτρέπουν την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τη βελτίωση της χρήσης πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα.