×
Η εταιρεία Δραστηριότητες Υπηρεσίες Πελάτες Συνεργασίες Έργα Πολιτική Ποιότητας Επικοινωνία
sjp constructions
SJP Constructions
Intratech LTD

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΙΝΤΡΑΤΕΚ Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές απαιτήσεις των φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ γεωγραφικό και θεματικό φάσμα στο οποίο συγκαταλέγονται:

• Η υποστήριξη των κάθε είδους δράσεων εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα της Ελλάδας και των άλλων χωρών της Κεντροανατολικής Ευρώπης - είτε πρόκειται για το στρατηγικό προγραμματισμό, ή για την αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, ή ακόμη για την εισαγωγή της πληροφορικής κλπ.
• Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Οργανισμούς στην Ελλάδα και της Κεντροανατολικής Ευρώπης για την υποστήριξη της εμπορικής και λειτουργικής τους ανάπτυξης, την ανταπόκριση στις συνθήκες του ανταγωνισμού, την είσοδο σε νέες αγορές, την παροχή νέων τραπεζικών ή ασφαλιστικών υπηρεσιών κλπ.
• Η υποστήριξη της στρατηγικής και επιχειρησιακής αναβάθμισης των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τις χώρες της Κεντροανατολικής Ευρώπης, για την αξιοποίηση των εξελίξεων της αγοράς καθώς και των νέων τεχνολογιών, του ηλεκτρονικού εμπορίου κλπ. Περιλαμβάνει τη βοήθεια στη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων λειτουργικών και πληροφοριακών συστημάτων που υλοποιούν τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης.
• Η υποστήριξη στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση της Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ελλάδας και των χωρών της Βαλκανικής και της Κεντροανατολικής Ευρώπης, σε τομεακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και την παροχή σχετικών μελετητικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Βασικό αντικείμενο των δραστηριοτήτων της ΙΝΤΡΑΤΕΚ Ε.Π.Ε. είναι η παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών. Αναλυτικά:

• Η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων.
• Η εκπόνηση πάσης φύσεως επιστημονικών μελετών και προγραμμάτων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα καθώς και σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς σε ολόκληρο το Φάσμα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.
• Ο σχεδιασμός και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
• Ο σχεδιασμός και η διαχείριση βάσεων δεδομένων για ίδιον όφελος και για λογαριασμό τρίτων.
• Η δημιουργία και εφαρμογή σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.
• Η αντιπροσώπευση και διαχείριση άλλων τρίτων εταιριών.
• Η συμμετοχή, οργάνωση και αντιπροσώπευση σε ερευνητικά προγράμματα.
• Η συμμετοχή σε επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου.
• Η ανάληψη Project Management (διαχείριση έργων).
• Η αξιολόγηση ή/και διαχείριση πάσης φύσεως αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων.