×
Η εταιρεία Δραστηριότητες Υπηρεσίες Πελάτες Συνεργασίες Έργα Πολιτική Ποιότητας Επικοινωνία
sjp constructions
SJP Constructions
Intratech LTD

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συνοπτικά, οι υπηρεσίες που παρέχονται καλύπτουν τους ακόλουθους γενικούς τομείς:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
• Στρατηγικό Management
• Business Processes Reengineering (BPR)
• Προβλέψεις / Αναλύσεις κινδύνου
• Οργανωτικές και Διαρθρωτικές Μελέτες
• Κλαδικές Μελέτες
• Κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων (Business Plan)
• Κατάρτιση Επενδυτικών Σχεδίων
• Έρευνες Αγοράς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• Μελέτες Τοπικού Σχεδιασμού/ Ανάπτυξης
• Μελέτες Περιφερειακού Σχεδιασμού/ Ανάπτυξης
• Οργάνωση και Εκτέλεση Επαγγελματικών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων
• Σχεδίαση και Υλοποίηση Πιλοτικών Έργων που Στοχεύουν στην Ανάπτυξη των Περιφερειών
• Διαχείριση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (PROGRAMME & PROJECT MANAGEMENT)
• Ανάλυση Έργων/ Προγραμμάτων
• Προσδιορισμός Κρίσιμων Διαδρομών (CPM)
• Τεχνική Αξιολόγησης και Ελέγχου Έργων (PERT)
• Οικονομική Παρακολούθηση/ Ανάλυση Κόστους/ Χρηματοδότηση
• Ορθολογικοποίηση της Υλοποίησης Έργων – Έλεγχος κόστους
• Κατάρτιση συστημάτων Αξιολόγησης
• Ανάπτυξη λύσεων Πληροφορικής για την Παρακολούθηση / Έλεγχο, Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Έργων

ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• Σχεδιασμός Στρατηγικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
• Αξιολόγηση και Επιλογή Hardware/Software
• Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (M.I.S.)
• Aξιολόγηση Μονάδων Πληροφορικής (Assessment)
• Ηλεκτρονικό Εμπόριο
• Συστήματα ΕRP
• Ανάπτυξη Εφαρμογών INTERNET (Web design/development)
• Ανάλυση, Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογών που αφορούν σε Προγράμματα της Ε.Ε

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
• Επιλογή Νέων Τεχνολογιών και Μεταφορά Τεχνολογίας/Καινοτομίας
• Σχεδιασμός και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογικών Σχημάτων
• Εκπαίδευση Προσωπικού στην Χρήση Νέας Τεχνολογίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΜΕ
• Δραστηριότητες Δικτύωσης ΜΜΕ
• Στρατηγικός Σχεδιασμός/Eπενδύσεις
• Οικονομικές Μελέτες (Οικονομοτεχνικές, Βιωσιμότητας)
• Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Θέματα Μεταφοράς της Τεχνολογίας & Διαχείρισης Καινοτομιών
• Έρευνες Αγοράς και Επιχειρησιακά Πλάνα
• Προετοιμασία και Διαχείριση Συμμετοχής σε Προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης
• Επιμόρφωση στελεχών ΜΜΕ σε θέματα Management και Πληροφορικής
• Παροχή Ολοκληρωμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
• Τεχνική Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε διακρατικές συνεργασίες, για την υλοποίηση των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.
• Ποιοτικός Έλεγχος και Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9000.

EΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
• Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
• Ανάπτυξη και Υλοποίηση Επαγγελματικών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων
• Οργάνωση και Υλοποίηση Ενδοεπιχειρησιακών Σεμιναρίων
• Μελέτες Αγοράς Εργασίας
• Υποκίνηση Ανθρώπινων Πόρων
• Πρόσληψη/Διάθεση προσωπικού (Outsourcing)
• Ανάπτυξη τεχνολογίας και εφαρμογών υποστήριξης (Τήλε-εκπαίδευση, Internet)
• Ανάπτυξη περιεχομένου και λύσεων πολυμέσων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Περιβαλλοντική Διαχείριση / Επιθεωρήσεις Ποιότητας Περιβάλλοντος
• Οικονομική Εκτίμηση Σεναρίων Πολιτικής Προστασίας και Αναβάθμισης Περιβάλλοντος
• Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Έργων σύμφωνα με τις Αρχές Περιβαλλοντικής Προστασίας